شماره های تماس اداره آموزش و پرورش شهرستان گرگان

تلـفن گــــویـــا
32681039 - 32681038 - 32681037 - 32681036
ردیف طبقه اتاق نام واحد نام پرسنل داخلی مستقیم
1 دو 301 مسئول دفتر مدیریت آقای رضوانی 170 32681160
2 همکف 102 بسیج فرهنگیان آقای خواجوی 122
3 همکف 103 امور بانوان خانم عباس آبادی 123
4 منفی یک 5 كارشناس مسئول امتحانات آقای عاطفی نژاد 110
5 منفی یک 5 كارشناس امتحانات آقای میراكبری 109
6 منفی یک 5 كارشناس امتحانات آقای آلوستانی 111
7 دو 305 كارشناس مسئول روابط عمومی آقای خلیل آبادی 174
8 دو 305 روابط عمومی 176
9 دو 305 کارشناس پژوهش خانم بزی 175
10 دو 307 كارشناس مسئول انجمن آقای آذرخش 178
11 دو 307 كارشناس انجمن 180
12 دو 308 كارشناس مسئول مشاركت ها آقای اغنامی 182
13 دو 308 كارشناس غیردولتی آقای عرب انصاری 183
14 دو 308 كارشناس امور شاهد و ایثارگر خانم عرب عامری 184
15 دو 308 كارشناس مشاركت ها آقای روشنی 185
16 دو 309 كارشناس مسئول گزینش آقای ثقفی 186
17 دو 309 كارشناس گزینش 187
18 دو 310 كارشناس ارزیابی عملکرد آقای شمسیان 188
19 دو 310 كارشناس ارزیابی 189
20 دو 310 كارشناس مسئول ارزیابی آقای حسنی 190 32681161
21 دو 312 كارشناس مسئول حراست آقای ابراهیمی 193 32681117
22 دو 311 كارشناس حراست آقای گرزین 191
23 دو 311 كارشناس حراست خانم كتولی 192
24 منفی یک 1 رئیس اداره نهضت سوادآموزی خانم حسینی 101
25 منفی یک 4 كارشناس سوادآموزی آقای گزمه 106
26 منفی یک 4 كارشناس سوادآموزی خانم زیارتبان 107
27 منفی یک 4 كارشناس سوادآموزی 108
28 منفی یک 7 کارشناس مسئول حقوقی آقای تازیكی نژاد 115
29 منفی یک 7 کارشناس حقوقی خانم موسوی 116
30 منفی یک 6 مسئول بسیج دانش آموزی آقای ترشیزی 112
31 منفی یک 6 كارشناس بسیج دانش آموزی 113
32 منفی یک 6 كارشناس بسیج دانش آموزی 114
33 یک 204 معاون پشتیبانی آقای زارع تیموری 150 32681045
34 یک 204 مسئول دفتر معاون پشتیبانی آقای طبرسا 149
35 یک 201 كارشناس مسئول خدمات آقای اصغری 146
36 یک 205 كارپرداز جاری آقای عطاردی 151
37 یک 205 كارپرداز ساختمان آقای شعبانی 152
38 یک 205 انباردار آقای گرزین 153
39 همکف 112 كارشناس مسئول امور اداری آقای خیرآبادی 145 32685174
40 همکف 112 كارشناس امور اداری آقای حشمتی 145
41 همکف 111 كارشناس امور اداری خانم یزدانی 144
42 همکف 111 كارشناس امور اداری آقای فرهمند 144
43 همکف 111 كارشناس امور اداری آقای نیشابوری 142
44 همکف 111 کارشناسی امور اداری آقای بنیامین 143
45 منفی یک 2 بایگانی آقای ابراهیمی 102
46 منفی یک 2 بایگانی آقای پاکمنش
47 یک 210 كارشناس مسئول تعاون آقای قربانی 164
48 یک 210 صندوق تعاون آقای قدمنان 163
49 یک 210 كارشناس تعاون آقای كاویان 165
50 یک 210 كارشناس تعاون آقای پوراصغر 165
51 همکف 101 مسئول اتوماسیون اداری- دبیرخانه آقای مهرداد 120 32681119
52 همکف 101 دبیرخانه خانم ریاحی 121
53 همکف 101 دبیرخانه خانم احمدی 121
54 یک 212 كارشناس مسئول حسابداری آقای خاری 168 32681116
55 یک 211 كارشناس حسابداری آقای الله قلی 166
56 یک 211 كارشناس حسابداری آقای ره انجام 166
57 یک 211 امین اموال آقای رفیق 167
58 یک 202 كارشناس آمار و بودجه آقای بزرگ 147
59 یک 206 معاون آموزش متوسطه آقای حسینی 154 32681043
60 یک 207 كارشناس مسئول متوسطه اول آقای شهسوار 157
61 یک 207 كارشناس متوسطه اول آرمین حیدری 156
62 یک 207 كارشناس متوسطه اول 155
63 یک 208 كارشناس مسئول متوسطه دوم آقای طیبی 158
64 یک 208 كارشناس متوسطه دوم خانم اسلام پرست 159
65 یک 208 كارشناس متوسطه دوم اسحاق فرساد 160
66 یک 209 كارشناس مسئول فنی و حرفه ای آقای دهقان 161
67 یک 209 كارشناس فنی و حرفه ای 162
68 همکف 106 معاون ابتدایی آقای شمالی 125 32681041
69 همکف 107 كارشناس مسئول ابتدایی خانم زاغی 126
70 همکف 107 كارشناس ابتدایی خانم اجلالی 127
71 همکف 107 كارشناس ابتدایی آقای موحدی 129
72 همکف 107 كارشناس ابتدایی خانم برزگر 128
73 دو 306 معاون پژوهش آقای پاكمهر 177 32681046
74 همکف 110 كارشناس مسئول فناوری آقای عبادی 140
75 همکف 110 كارشناس فناوری آقای مصطفی لو 139
76 همکف 110 كارشناس فناوری 138
77 منفی یک 8 کارشناس مسئول ارتقاء علمی آقای پایین محلی 117
78 منفی یک 8 کارشناس ارتقاء علمی آقای خلیلی 118
79 همکف 105 معاون پرورشی خانم مصدق 124 32681042
80 همکف 109 کارشناس مسئول اردوها آقای باقری سراجی 134
81 همکف 109 کارشناس مسئول فرهنگی هنری 135
82 همکف 109 کارشناس فرهنگی هنری خانم محمدرضا پور 136
83 همکف 109 فرهنگی هنری 137
84 یک 203 كارشناس مشاوره خانم بای 148
85 منفی یک 3 كارشناس مسئول تربیت بدنی آقای بنی یعقوبی 103
86 منفی یک 3 كارشناس تربیت بدنی آقای الله قلی 104
87 منفی یک 3 كارشناس تربیت بدنی 105
88 همکف 108 كارشناسی سلامت و پیشگیری آقای وزیری 132
89 همکف 108 كارشناس پیشگیری آقای محمدی 131
90 همکف 108 كارشناس سلامت آقای حسینی تبار 130
91 همکف 108 كارشناس آسیب ها 133
92 دو 307 179
93 دو 307 181
94 منفی یک 9 مسئول سازمان دانش آموزی خانم صادقلو 119
95 دو 304 كنفرانس 173